Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 - Bộ Tài nguyên và Môi trường


HỆ THỐNG THÔNG TIN TƯ LIỆU VỀ CÁC CHẤT POPs và HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC/DIOXIN
Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: 83 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 37735951 * FAX: (84-4) 37736356
Độc giả có nhu cầu tra cứu xin liên hệ với Văn phòng 33 để nhận tên truy nhập và password:
Văn phòng BCĐ 33: E-mail: office33@monre.gov.vn
Vũ Chiến Thắng: vuchienthang0611@gmail.com hoặc vcthang@monre.gov.vn